Ez a weboldal sütiket használ a megfelelő működés érdekében.


BURSA Pályázati kiírások

Sárbogárd Város Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműködve, az 51/2007. (III.26.) kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2022. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.

,,A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS felsőoktatási hallgatók számára a 2021/2022. tanév második és a 2022/2023. tanév első félévére vonatkozóan
,,B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS  felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára

1. A pályázat célja
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása.

2. A pályázók köre

,,A” TÍPUS
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben, vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója;
- doktori (PhD) képzésben vesz részt;
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.

,,B” TÍPUS
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2021/2022. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások
vagy
b) felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2022/2023. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben, vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

3. A pályázat benyújtásának módja és határideje

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2021. november 5.
A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva kizárólag a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.

A pályázat kötelező mellékletei:
a) ,,A” típusú pályázat esetén a felsőoktatási intézmény által kibocsátott hallgatói jogviszony-igazolás, vagy annak másolata 2021/2022. tanév első félévéről.
b)Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
c) A szociális rászorultság igazolására szolgáló okiratok.

A további mellékleteket az elbíráló települési önkormányzat határozza meg. A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

Elbírálás, értesítés:
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2021. december 6-áig.
A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról 2021. december 8- áig az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan, vagy postai úton küldött levélben értesíti a pályázókat.

Alap Község Önkormányzata. Hostgator coupon